ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ


Правно обслужване на търговски дружества

Основни области на специализация на дружеството са консултации, изготвяне на документи и правна защита в областта на търговското право. Дружеството извършва правни дейности и съдействие по трудово право, спорове по различни видове договори, спорове за собственост, данъчно право, административно право, ЗДДС и Закона за обществетите поръчки, ЗЗЛД и други.


Често задавани въпроси

Последни новини

1Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото

Подготовка, консултиране и изготвяне на документи по искови производства

Процесуална защита по съдебни арбитражни дела.

2Медиация

Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

3Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други

Във всички аспекти на правното обслужване на търговски дружества

Дружеството има голям професионален опит в правното обслужване на строителния бизнес, на на търговски дружества насочени в IT сфери, в областта на търговията със стоки, сделки с недвижими имоти.

4Подготовка на нотариални актове

Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи които се подписват пред нотариус

5Регистърни производства и изготвяне на документи

Дружеството изготвя документи относно учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.

Извършва дейности по провеждане на преговори, изготвяне на документи на управителните им органи,както и преговори с техни съконтрахенти.Извършва регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации, променя обстоятелства и заличава фирми и търговски дружества. Снабдяване с удостоверения за актуално състояние, за несъстоятелност и ликвидация. Подготвя всички документи , необходими за вписване, заличаване , промяна и ликвидация на търговското дружество.