Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо Адвокатско дружество „Дурева и Миленкова“  събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим юридическите услуги е необходимо да съберем лични данни за вас – три имена, адрес, ЕГН, електронна поща, които са необходими за изготвяне на юридическите документи, съгласно договора за правна помощ и защита и дадените ни пълномощия.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, дружеството  ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използваме лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни за извършване на юридически услуги-подготовка на всички документи, необходими във връзка с възложените от Вас пълномощия.

Ще препращаме ли и ще споделяме ли личните данни с други организации или лица?

Ние няма да предаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Адвокатско дружество „Дурева и Миленкова“ може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от дружеството.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим личните данни, които събираме?

Дружеството ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове

Имаме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. Документите се съхраняват по начин, който изключва достъп от външни лица до тях, а техническите носители са защитени с парола за достъп.

Адвокатско дружество „Дурева и Миленкова“, чрез отговорника за защита на личните данни,  по Ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните (ако има такова).
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на дружеството или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как получавате достъп до вашите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към Образец на Форма за искане от субект на данните (GDPR_FORM_02) или да отправите искане на посочените контактни данни на Дружеството  или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните .

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо: да представите следните данни:

Три имена,

Местоположение:

Държава: …………………………………………………………………………………………..

Адрес: ………………………………………………………………………………………………..

Телефон: …………………………………………………………………………………………………..

Ел. поща: …………………………………………………………………………………………………..

Интернет страница: …………………..…………………………………………………………………

 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с  подаване на писмено заявление, в което изрично посочвате това.

 

 

С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук: 

Ел. поща: dureva@dureva-milenkova.com

Тел: 359 884 727 757

Ако се намирате извън ЕС, а субекта на данни пребивава в ЕС, посочете тук представителя за защита на данните, базиран в ЕС.

Контакт с Администратора на лични данни:
Уебсайт

www.dureva-milenkova.com

E-mail:

dureva@dureva-milenkova.com

Телефон: 359 884 727 757